Miljøprogram
FFFD Miljøprogram

En af hjertesagerne for Federation of Fly Fishers Denmark er miljøforbedringer i danske vandløb, søer og kystnære områder. Hvert år uddeler FFFD penge til projekter, der skal forbedre dansk vandmiljø. I den forbindelse har FFFD bl.a. et samarbejde med Fiskepleje og fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, hvilket giver os endnu flere muligheder for at hjælpe vandmiljøet i Danmark.

Hvad giver Federation of Fly Fishers Denmark tilskud til? Her er nogle eksempler:

 • Miljøforbedringer og vandløbspleje i danske vandløb og søer.
 • Tilbagelægning til oprindelige løb.
 • Udlægning af sten, træer og grene samt udplantning af vandplanter.
 • Udgifter til maskiner og andre materialer end gydegrus.
 • Maskiner og værktøj til daglig pleje.
 • Samarbejdsprojekter med skoler
 • Yngelbiotoper i tilknytning til gydebanker
 • Ophjælpning af fiskebestande i ørredtomme vandløb
 • Forskningsprojekter om miljøforbedringer og vandløbspleje i danske vandløb og søer.

FFFD giver IKKE økonomisk støtte til gydegrus, da dette er omfattet af tilskud fra fisketegnsmidlerne under fiskepleje.dk. Se en liste med FFFD Projekter med støtte.

Ansøgning Proceduren for at søge Federation of Fly Fishers Denmark om tilskud til miljøprojekter er enkel. Send en ansøgning til formanden for Federation of Fly Fishers Denmarks miljøudvalg.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Hvem er ansøger og kontaktperson
 • Detaljeret beskrivelse af projektet inkl. kort og relevante tegninger og foto.
 • Detaljeret budget for indtægter og udgifter herunder hvilket beløb, man søger hos FFFD.
 • Samarbejdspartnere
 • Tilladelse til projektet fra relevante myndigheder (hvis nødvendigt).
 • Tidsplan

Du er også velkommen til at kontakte formanden eller et andet udvalgsmedlem for at lufte en idé, der ikke er helt moden til en ansøgning. Vi hjælper gerne med sparring og idéudvikling.

Behandling af ansøgninger

 • Modtagelse af ansøgningen bekræftes af formanden for Miljøudvalget. Eventuelt anmodes om supplerende oplysninger.
 • Udvalget behandler sagen og indstiller sagen til afgørelse på førstkommende bestyrelsesmøde. I særlige tilfælde, hvor en hurtig afgørelse er nødvendig, kan bestyrelsen behandle sagen pr. mail.
 • Ansøger får besked om bestyrelsens afgørelse.

Kriterier for støtte Vær opmærksom på om dit projekt lever op til kravene for miljøstøtte. Federation of Fly Fishers Denmark prioriterer at støtte projekter eller delprojekter, der ikke er omfattet af de mere gængse støttemuligheder. Al økonomisk støtte fra FFFD er betinget af, at modtageren medvirker til at formidle projektets resultater i FFFDs medier og også gerne i andre, relevante medier.

FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark

Also responsible for International Fly Festival Denmark