8c8d8c90-6687-4ab0-bba9-36eeba5bec63

Miljøudvalget

Udvalgsformand
HK
Hans Knudsen
Bestyrelsesmedlem
20 40 19 18
Ansvarsområde

FFFD's miljøudvalg har ansvaret for foreningens miljøprogam og vurderer ansøgninger om miljøstøtte.

Mødekalender
22
Oct
Aktivitetsudvalgsmøde
Udvalg
10:00 - 15:00
12
Nov
Generalforsamling
FFFD - Federation of Fly Fishers Denmark
11:00 - 15:00
Udvalgsmedlemmer
JK
John M. W. Kristensen
Kasserer
26 11 58 36
KP
Knud H. Pedersen
20 71 13 26
LJ
Lasse Fast Jensen
61 33 22 31
TS
Troels Jerrik Sørensen
26 98 04 39
File
Uffe Westerberg
23 33 50 88
Kommisorium for FFFD's Miljø Program

Miljøudvalgets formål:

  • At skabe bevidsthed blandt medlemmer og i omverdenen om vigtigheden af at forbedre vandmiljøet gennem aktiv vandpleje
  • At yde økonomiske tilskud til genopretning af vandmiljø og natur i Danmark.


Målsætninger: Målsætninger for udvalget er:

  • At yde tilskud til miljøfremmende projekter.
  • At levere en artikel eller et interview til Fluefisker for hver aktivitet/hvert projekt
  • At vurdere ansøgninger i forhold til deres forventede positive indflydelse på vandmiljøet
  • At prioritere projekter, hvor tilskuddet fra FFFD vurderes at ville kunne gøre en forskel i forhold til projektets gennemførelse.


Medlemmer: Bestyrelsen udpeger formand for udvalget for en periode af to år. Formanden sammensætter udvalget under hensyntagen til bedst mulig geografisk dækning. Formanden indkalder til møder efter behov og holder løbende bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde.

Økonomi: Udvalget tildeles et årligt budget, der tager udgangspunkt i udvalgets opgaver og et af bestyrelsen godkendt arbejdsprogram. Udvalget kan søge bestyrelsen om yderligere midler.

Kommunikation: Udvalget refererer til bestyrelsen og indstiller alle projekter og afgørelse til godkendelse i bestyrelsen. Formanden har ansvar for at holde bestyrelsen løbende orienteret om udvalgets arbejde. Udvalget leverer artikler og stiller op til interviews med det formål at udbrede kendskabet til FFFD.

Samarbejde: Udvalget arbejder sammen med medlemmer og foreninger samt relevante institutioner Udvalget behandler ansøgninger om støtte til vandmiljøforbedrende aktiviteter fra medlemmer, foreninger, institutioner m.v. Udvalget kan tage initiativ til projekter, der forbedrer vandmiljø og fiskebestande og/eller skaber ny viden om disse emner. Støtte fra udvalget er betinget af, at støttemodtageren bidrager til at formidle resultaterne af et støttet projekt via FFFDs medier. Udvalget yder ikke støtte til gydegrus.


Vedtaget af FFFDs bestyrelse på bestyrelsesmøde den 22.09.2018