FFFD Generalforsamling 22. november 2015
KFUM Hallerne, Kolding

Formand Jerk Sönnichsen byd velkommen til eneralforsamlingen og gennemgik dernæst dagsorden.

Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kim Matthiesen som blev valgt.

Ad 2. Formandens beretning.
Jerk gennemgik årets Danish Fly festival og nyt fra ativitetsudvalget.
Redaktør Steen Ellemose fortalte kort om FlueFisker, redaktionen g redaktionsarbejdet. Var i den forbindelse glad for, at man nu også har et
redaktionsmedlem fra Sjælland. Opfordrede alle medlemmer til at indsende rtikler til bladet.
Kim Matthiesen fra Miljøudvalget præsenterede kort de tøttede projekter. Årets samlede beløb til miljøtiltag var 33.100,- kr.
Jerk fortalte om samarbejde med Danmarks portsfiskerforbund (DSF) om DM i fluebinding og fluekast. DSF og FFFD har på oranledning af DSF holdt et uformelt møde omkring samarbejdsmuligheder. I ødet deltog fra FFFD Jerk Sönnichsen og Lars Chr. Bentsen. Fra DSF deltog erner W. Hansen, Martin B. Hedegård og Lars Rasmussen.
Claus Thoft Pedersen fra udvalget DM i fluebinding ortakte kort om årets konkurrence. Lars Chr. Bentsen præsenterede årets DM i luekast som afholdtes i Odense.
Thomas Lang Pedersen præsenterede årets aktiviteter i asteudvalget, herunder tilgangen af tre nye instruktører (Lars Jacobsen, Martin Trier Lund og Lasse Fast Jensen). Hvilket vi i FFFD er glade for.
Webudvalg v. Lars Jacobsen - alt fungerer.
Fly Tying Instructor udvalget blev i årets løb nedlagt pga. manglende interesse for at videreførelse blandt de involverede.
Kort gennemgang af aktiviteter i vores lokale udvalg i Aarhus, Aalborg, Odense, og København.
Jerk afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.

Kommentarer fra forsamlingen: Bemærkning vedr. Facebook-gruppen "Bevar de forhadte vandløb", som samler momentum, og der blev opfordret til at melde sig ind i gruppen. Der udspandt sig en generel snak om de udfordringer, som de små vandløb og vandmiljøet generelt er udsat for i den periode.

Formandens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for 2016.
FFFD´s kasserer Hans Knudsen fremlagde årets regnskab. Årets resultat var 96.474,46 og næste år er der budgetteret med en underskud på 31.500,- kr. Revisionen havde ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet og budget blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan.
Jerk fremlagde handlingsplanen for 2016.
Forslag fra forsamlingen om fremstilling af nogle "kasser" med fluebindingsmaterialer, evt. i et samarbejde med DSF som foreninger kan rekvirere. Jerk bad forslagsstilleren om at få fremsendt en email om emnet.
Kommentar om at handlingsplanen bør indeholde et punkt at kæmpe mod de forringelser, som regeringen bebuder på miljøområdet. Jerk foreslog, at vi indskrive vores formålsparagraf fra vedtægterne som lyder følgende: "At værne om såvel fisk som naturen i et samarbejde med andre danske og europæiske naturbevarende organisationer". Hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Steen Ellemose opfordrede til artikler om samme emne til FlueFisker.

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for alle kontingenttyper.
Vedtaget af forsamlingen.

Ad 6. Indkomne forslag.
Ingen.

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Kasserer Hans Knudsen på valg (genopstilte og blev valgt)
Thomas Lang på valg (genopstilte og blev valgt)
Lars Ligaard på valg (genopstilte og blev valgt).
Bo Hermansen på valg (genopstilte ikke)
Lars Chr. Bentsen (ikke på valg, men ønskede at udtræde).
Claus Thoft Petersen på valg (genopstilte ikke)
Finn Lauge-Simonsen (ikke på valg, men ønskede at udtræde).
Bestyrelsen foreslog følgende nye medlemmer som alle blev valgt med klapsalver:
Lars Jacobsen (Aalborg)
Morten L. Andersen (Vallensbæk Strand)
Kim Hall Jørgensen (København Ø)
Kim Matthiesen (Vejle)

Ad 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Kim Matthiesen på valg, men grundet indtrædelse i bestyrelsen foreslog bestyrelsen Peter Ahlburg som revisor.
Revisorsuppleant Peter Hansen på valg.
Begge blev godkendt af forsamlingen med klapsalver.

Ad 9. Evt.
Niels Verner Pedersen spurgte til to ture, som var fuldt booket INDEN de blev frigivet på hjemmesiden. Bestyrelsen lovede at undersøge, hvad der er sket i de pågældende tilfælde.
Kort nyt om nye projekter med rugekasser.
Jerk orienterede kort om de sjællandske "ørredpatruljer".
Claus Damsgaard spurgte om der kan dirigeres mere trafik over på FFFDs hjemmeside.

Dirigent Kim Matthiesen takkede for forsamlingen for god ro og orden.

Ad 10. Afslutning.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde, hvorefter FFFD bød forsamlingen på smørrebrød og forfriskning.

Log ind