Generalforsamling afholdt i Kolding 23. november 2014
Formand Jerk Sönnichsen bød forsamlingen velkommen og gennemgik dagsorden.

Ad 1: Valg af dirigent
Kim Matthiesen valgt. KM fastslog at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. KM videregav ordet til Jerk Sönnichsen.

Ad 2: Formandens beretning
JS fortalte om FFFDs arbejde det forgangne år i hovedtræk.
FFFDs bestyrelse deltog på Fødevareminister Dan Jørgensens konference om det rekreatives fiskeri fremtid i DK. Det væsentlige ved konferencen var oprettelsen af et idekatalog. Konferencen udmøntede en række forslag, som resulterede i Dan Jørgensens nye forslag om fredning af brakvandsgedder
m.m. Nye takter fra Christiansborg, hvor der er et fokus på lystfiskeri, som aldrig før er set, og det bør der bakkes op om.
JS og LCB lægger op til møde med DSFs formand og nye sekretariatschef. JS påpeger at FFFD har et godt samarbejde med DSF.
Gerne mere og nyt fokus på yngre medlemmer (ikke juniorer). FFFDs medlemstal er dog steget støt og roligt gennem årene, og gør det stadig. Det er der ikke mange andre lystfiskerforeninger, der kan prale af længere.
FFFD deltog med succes på Dansk Grejsamlers markedsdag i København.
Herefter afrapporterede de enkelte udvalgsformænd/repræsentanter deres respektive udvalg.

Aktivitetsudvalget/Lars Ligaard:
LL takkede alle de frivillige turledere, som har gjort et stort stykke arbejde. 173 medlemmer har været på tur.
Aktivitetskalenderen for 2015 er allerede tilgængelig på www.fffd.dk. Næste år lidt flere kystture, som man har savnet.
JS roste aktivitetsudvalgets nye tiltag omkring styring af økonomien i aktiviteterne. Der er udarbejdet retningslinjer om budgettering og afregning, som turlederne også har taget godt imod.
Der lød en opfordring til at alle, der måtte have lyst, byder ind med ture eller aktiviteter. Aktivitetsudvalgene tager gerne løbende aktiviteter ind i programmet i løbet af året.

Fluefisker/Steen Ellemose:
Udvalget forsøger at ramme en alsidighed, men det må også gerne være snævert og nørdet. Redaktionen arbejder meget med langsigtet planlægning. Artikler kommer ind i god tid, og man beder ofte forfattere om konkrete artikler, samtidig med at man gerne modtager uopfordrede artikler. SE opfordrer
turledere til at være bedre til at levere foromtale af aktiviteter, som vil sætte fokus på FlueFisker som et foreningsblad.
Omtaler af afholdte aktiviteter modtages også gerne, hvilket kan være med til at promovere faste arrangementer. FlueFisker repræsenterer en stor skare af skribenter. Thomas Schreiber er trådt ud af redaktionen. Der er endnu ikke fundet et nyt redaktionsmedlem. SE takkede redaktionen for en stor indsats og Anders Lifland, som er den kreative grafiker.
JS takkede Steen Ellemose for et stort arbejde, både med redaktionen og planlægningen af redaktionens arbejde.
Georg Christensen opfordrer også alle til at levere bare et par billeder og en kort beretning til hjemmesiden.
Finn Simonsen opfordrer turdeltagere til at aftale inden turen, hvem der evt. tager et par billeder og skriver en kort tekst til hjemmesiden.
Der har lydt et rygte, at FlueFisker skal udkomme som PDF, hvilket afkræftes af både redaktion og bestyrelse.

Miljøudvalget/Bo Hermansen.
Et år med få ansøgninger indtil videre. Ansøgningerne er som de plejer at være – enten hjælp til udstyr eller til hjælp restaurering. Udvalget vil gerne udfordres - det kunne fx være at ansøgninger fra studerende til en mindre projekt eller lign.
På den kommende festival vil udvalget have en stand, som skal reklamere for udvalgets pulje. Det kan give en større alsidighed i ansøgninger og forhåbentlig flere ansøgninger. Reglerne på hjemmesiden er blevet redigeret.
Mogens Hansen gør opmærksom på, at fisketegnsmidlerne normalt giver penge til grus.

DM i Fluebinding/Claus Thoft Pedersen.
DM 2014 var et fint arrangement i Vejle i forbindelse med DSFs store lakseauktion og åbning af det nye DSF klubhus. Lidt besøgende om lørdagende, men dårligt besøgt om søndagen.
Næste års DM er sat i søen, og bliver et eendagsarrangement i forbindelse med DM i Fluekast. CTP opfordrer FFFDs medlemmer til at indsende fluer og deltage. Redaktionen (Fluefisker) efterspørger omtalen og fluemønstrene.

DM i Fluekast/Thomas Lang Pedersen og LCB:
2014 har været et travlt år i udvalget. Der er afholdt ca. 25 kurser rundt om i landet, deriblandt en certificeringsworkshop i Aarhus sammen med Rene Gerken. Der afholdes et opfølgende kursus i foråret.
TLP refererede forløbet omkring CFCCs udtræden af samarbejdet omkring DM i Fluekast. LCB fortalte kort om DM 2014. Endvidere orienterede LCB om DM i Fluekast 2015, som afholdes på Fyn, og Odense Sportsfisker Klub har allerede henvendt sig, og vil gerne være med til at afholde DM 2015.

Webudvalget/Henrik Møller Thomsen:
Georg Christensen og Lars Jakobsen er trådt ind i udvalget, og det har givet et gevaldigt løft. HMT træder ud af udvalget på grund af arbejdsmæssigt pres.
LJ står får lokalafdelingernes hjemmesider. GC står får indholdet på FFFDs hjemmeside. LJ har designet ny hjemmeside til festivalen.
HMT understreger at der stadig kan være døde eller forkerte links på hovedsiden. Alle opfordres til at sende en mail, hvis man opdager noget, der ikke er som det skal være.
Online tilmelding har kørt problemfrit, bortset fra en enkelt tur, hvor der var problemer.
JS takkede udvalget for et stort stykke arbejde.

Flytying Instructor udvalget/Claus Thoft:
FTI er lukket indtil videre. Dennis Skelmose Jensen og Jens Lund Adamsen har trukket sig fra udvalget. Det er ikke lykkedes at føre arbejdet videre, da man ikke har kunnet finde nye udvalgsmedlemmer.
Fluebindingen er et stort komplekst område, hvor det har vist sig meget kompliceret at lave en generel instruktørcertificering.

Lokaludvalg CPH/Lars Ligaard:
Lokalafdelingen i København har et godt samarbejde med KSK, som til gengæld deltager i arrangementerne. Sæsonprogrammet er ved at være på plads, primært fluebinding, men også 2-3 foredrag. Næste forår et par ture i lokalafdelingens regi.

Lokaludvalg Aarhus/Hans Knudsen:
Fast mødedag hver tirsdag gennem vinteren, hvor der generelt er stort og godt fremmøde. Man holder i Aarhus fokus på foredrag, da det er erfaringen, at det er mere populært end fluebindingskurser. Sportsfiskerpigerne deltager også, hvilket er en stor styrke.

Lokaludvalg Aalborg/Kent Korgaard.
Lidt færre møde dage end i Aarhus, hver anden torsdag, men til gengæld hele året rundt. I Aalborg er der fokus på både fluebinding, stangbygning og kastekurser. Foredrag til foråret. 10-15 deltagere i gennemsnit.

Lokaludvalg Odense/TLP:
Rene Gerken var ikke tilstede, men TLP orienterede på hans vegne. RG laver kasteinstruktion, og der er programsat aktiviteter både i forår og efterår.

Festivaludvalg 2015/JS:
DFF 2015 er allerede under planlægning. Fluebindere, kastere, hjælpere m.m. kommer allerede nu stille og roligt på plads. Årets festivalplakat laves af Charles Jardine. Så snart plakaten er i hus vil vi igen fremstille bannere og andet, som kan hjælpe med til at promovere festivalen. Alle opfordres til at hjælpe med at sprede budskabet og bruge bannerreklamerne på egne hjemmesider, blogs eller andet. JS opfordrer alle til også at komme med forslag til fluebindere, kastere og foredragsholdere.

Bestyrelsen 2014:
Lidt færre møder end vanligt, men festivalsåret 2015 kræver igen flere møder. JS takkede bestyrelsen for godt samarbejde i 2014.

Generalforsamlingen godkendte formandens og udvalgenes beretning.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for 2015
JS mindede om at regnskabsåret er sommer-sommer, mens foreningens år er november-november.
Kasserer Hans Knudsen gennemgik regnskabets nøgletal.
Resultat 2014 viste et underskud på 24.000,- kr. hvilket er mindre end budgetteret (47.000,- kr.)
Morten Andersen foreslog at alle udgifter til lokaludvalg posteres under en samlet post, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.
Mogens Hansen forslog at man skulle få et bedre afkast af de penge som FFFD har stående på kontoen (obligationer). JS fastslog har vi har fokus på fluefiskeri og ikke finans. Bestyrelsen vender forslag på kommende bestyrelsesmøde.
Budget 2015: Der er budgetteret med et overskud på kr. 150.000,- kr.
Regnskab og budget godkendt af forsamlingen uden anmærkninger.

Ad 4. Bestyrelsens handlingsplan for 2015
JS orienterede om bestyrelsens handlingsplan 2015.
1. Vil gerne udbygge et højt aktivitetsniveau med arrangementer for medlemmerne (herunder regionale aktiviteter)
2. Arbejde på at profilerer FFFD, bl.a. vores miljøtilskud
3. Videreføre aktiviteterne omkring DM i Fluebinding & Fluekast
4. Forsætte udbygning af vores hjemmesider (fffd.dk & flyfestival.dk)
5. The Danish Fly Festival 2015
6. Vedtægtsændringer (Sidste revision var i 2006, og vedtægterne trænger til et eftersyn).
Mogens Hansen påpeger en præcisering af hvilke rettigheder de forskellige medlemskaber indebærer, fx i forbindelse med forenings- og virksomhedsmedlemsskaber.

Ad 5. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at kontingentet forbliver uændret for personligt, familie-, forenings- og virksomhedsmedlemskab
Vedtaget af forsamlingen.

Ad 6. Indkomne forslag
Ingen

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
1. Formand Jerk Sönnichsen blev genvalgt
2. Bestyrelsesmedlem Lars Christian Bentsen blev genvalgt
3. Bestyrelsesmedlem Henrik Møller Thomsen genopstillede ikke i stedet blev Georg Christensen valgt
4. Suppleant Claus Thoft Pedersen blev genvalgt
Ad 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor Niels Grønfeldt blev genvalgt.
Revisorsuppleant Peter Hansen blev genvalgt

Ad 9. Eventuelt
Forslag om at Charles Jardine, som tegner plakaten til den kommende Festival 2015 skriver om denne i FF&FT.
LCB orienterede om kastecertificering på Festivalen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Overgav herefter orden til formanden som takkede dirigenten og fremmødte medlemmer. Efterfølgende indtog de forsamlede højbelagt smørrebrød.

Referent: Lars Chr. Bentsen.
Tilstede: 41 medlemmer

Initialer:
KM: Kim Matthiesen, dirigent,
JS: Jerk Sönnichsen, formand,
LCB: Lars Chr. Bentsen, næstformand,
LL: Lars Ligaard, bestyrelsesmedlem,
SE: Steen Ellemose, redaktør/Fluefisker,
HMT: Henrik Møller Thomsen, bestyrelsesmedlem,
CTP: Claus Thoft Pedersen, suppleant,
TLP: Thomas Lang Pedersen, bestyrelsesmedlem,
LJ: Lars Jakobsen, Webudvalget,
GC: Georg Christensen, webudvalg/medlemshåndtering/nyt bestyrelsesmedlem

Log ind